«Алтан саг» – сурбалжалагшадай хүдэлмэринyyдэй мүрысөөн

«АЛТАН САГ» – СУРБАЛЖАЛАГШАДАЙ

ХYДЭЛМЭРИНYYДЭЙ МYРЫСӨӨН

 

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засаг Газарай Захиргаанай мэдээсэлэй шэнжэлэлгын хороон. Улаан-Yдэ хото, Сүхэ-Баатарай гудамжа, 9.

Мүрысөөнэй уг зорилгонууд:

 • Буряад арадай хэлэ, соёл, заншал гуримуудые сахин хамгаалха орёо бэрхэтэй асуудалнуудта анхарал хандуулга;
 • Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдэй болон сурбалжалагшадай хабаадалгые хүгжөөлгэ;
 • «Алтаргана-2016» гэhэн Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын Ехэ наадан тухай ниитын мэдэсэ дээшэлүүлгэ.

Мүрысөө үнгэргэхэ дүримүүд: 

Мүрысөөндэ хабаадахын тула буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана» Ехэ наадануудhаа түүхэ, соёл ба буряад арадай ёhо заншалнууд тухай мэдээсэлнүүдые харуулhан хүдэлмэринүүд абтаха.

Сурбалжалагшадай хүдэлмэринүүд олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй нюурнууд дээрэ 2014 оной долоон hарын 1-hээ 2016 оной табан hарын 1 болотор хугасаа соо толилогдоhон байха ёhотой. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй сурбалжалагшад, үндэhэн соёлой түбүүдэй түлөөлэгшэд болон Оросой Холбооной Уласай, Монгол Уласай, Хитадай Арадай Республикын, бусад гүрэнүүд болон орон нютагуудай дулдыданги бэшэ сурбалжалагшад хүдэлмэринүүдээ мүрысөөндэ табиха эрхэтэй. Нэгэ сурбалжалагша мүрысөөндэ 7-hоо дээшэ бэшэ хүдэлмэри дурадхажа болохо.

Мүрысөөндэ табигдаhан бүтээлнүүдые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран зохеолшод болон эрдэмтэдһээ бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ. Шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн үнгэргэгшэ орон нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Мүрысөөнэй нэрлэгдэhэн заабаринууд:

 • сэнхир дэлгэс дээрэ эрхим теледамжуулга (сагай хэмжүүр – 20 мин. дээшэ бэшэ);
 • агаарай долгиндо эрхим радиодамжуулга (сагай хэмжүүр – 15 мин. дээшэ бэшэ);
 • редакцинуудай хоорондохи эрхим хүдэлмэри;
 • хэблэлдэ толилогдоhон эрхим хүдэлмэри;
 • олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнүүдэй эрхим хүдэлмэри: Интернет-сайт, блог;

Эльгээгдэһэн хүдэлмэринүүд ганса буряад хэлэн дээрэ байха ёһотой.2016 оной табан hарын 10 болотор мүрысөөндэ табигдаха хүдэлмэринүүдые абаха. Уласхоорондын мүрысөөнэй дүнгүүдээр нэрлэгдэhэн 5 заабаринуудаар 3-3 илагшад нэрлэгдэхэ (дүн хамта 15 илагшад):

Хүдэлмэринүүдые сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

 • удхыень гүнзэгы ба үнэн талаhаа харуулалга;
 • удхыень харуулха зохёохы шадабари;
 • хүдэлмэриин ниитэ удха шанар;

Мүрысөөндэ табигдаhан хүдэлмэринүүдые шүүгшэдэй бүлэг 5 баллаар сэгнэхэ. Эрхим хүдэлмэри шүүгшэдэй бүлэгэй гэшүүдэй сэгнэлтын нэмэгдэhэн дүнгүүдээр элирүүлэгдэхэ.

Хүдэлмэринүүдээ оруулха гуримууд:

Доро үгтэhэн мэдээсэлнүүдтэй иимэ мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй:

 1. Хүдэлмэри зохёогшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ (уг гарбал)
 2. Хүдэлмэриин нэрэ
 3. Хүдэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (7 мэдүүлэлhээ ехэ бэшэ)
 4. Хаана хаража гү, али уншажа болохоб гэhэн мэдээсэл:
 • хэблэлдэ толилогдоhон хүдэлмэринүүдээр – хэблэлэй нэрэ, ниитэ гаршагай нэрэ, хэблэгдэhэн он, hара, үдэр. Хүдэлмэринүүд гурбан хэhэгээр тушаагдаха ёhотой.
 • сэнхир дэлгэстэ гараhан хүдэлмэринүүдээр – дэлгэстэ гараhан тухай эмхи зургаанайнгаа нэрые, дамжуулгын нэрые, дэлгэстэ гараhан он, hара, үдэр зааhан, тамга табижа баталагдаhан лаблаhан саарhан. Хүдэлмэри тушааха хэб: AVI, DVD.
 • агаарай долгиндо гараhан хүдэлмэринүүдээр – дэлгэстэ гараhан тухай эмхи зургаанайнгаа нэрые, дамжуулгын нэрые, дэлгэстэ гараhан он, hара, үдэр зааhан, тамга табижа баталагдаhан лаблаhан саарhан. Хүдэлмэри тушааха хэб:
 • олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнүүдээр – юртэмсын бусайдаhан соо буудалай (Интернет-сайт) нэрэ, ниитэ гаршагай нэрэ, энэ буудалда табигдаhан он, hара, үдэр.

Иимэ хүдэлмэринүүд мүрысөөндэ абтаха гэбэл:

 1. Хэблэлдэ гарадаг хүдэлмэринүүд (hониндо ба сэтгүүлнүүдтэ). Нэгэ зохёогшоhоо 5-hаа дээшэ бэшэ толилолгонуудые. Хабаадагша хүдэлмэриеэ хэблэл соонь гү, али гар табилгаар баталагдаhан хуулбарииень тушааха ёhотой.
 2. Сэнхир дэлгэстэ гараhан нэгэ зохёогшын 5-hаа дээшэ бэшэ хүдэлмэринүүд DVD, AVI хэб соо тушаагдаха.
 3. Агаарай долгиндо гараhан нэгэ зохёогшын 5-hаа дээшэ бэшэ хүдэлмэринүүд DVD/CD хэб соо тушаагдаха.
 4. Олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнүүдтэ гараhан хүдэлмэринүүдэй хуулбариинуудайсахим хаягуудынь зааха.

Бүхы хүдэлмэринүүд заагдаhан удхаhаа зайлаха ёhогүй.

Хүдэлмэринүүд болон тэндэ үгтэхэ ёhотой хабсаргалтанууд иимэ хаягаар оруулагдаха: 670000, Улаан-Yдэ хото, Сүхэ-Баатарай гудамжа, 9, ажалай таhалгануудай дугаарнууд – 202, 314, 415. Сахим хаягууд: namsaraeva.v@govrb.ru, vnamsaraea@yandex.ru

 

Нюур зааhан мэдүүлгын түхэл

 1. Мүрысөөндэ хабаадагшын орон нютагай нэрэ (Ородой Холбооной можо нютагууд) ____________________________________________
 2. Хүдэлмэри зохёогшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ (гүйсэд) _____
 3. Уг гарбал _________________________________________
 4. Мүрысөөндэ табигдаhан хүдэлмэриин нэрэ ____________
 5. Хүдэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (5 мэдүүлэлhээ дээшэ бэшэ)
 6. Хүдэлмэриин сагай хэмжүүр ________________________
 7. Хаана уншажа гү, али хаража болохоб гэhэн мэдээсэл
 8. Хабаадагшын моторой тэмдэг (гар үзэг), холбоо тогтоохо утаhанай дугаар, сахим хаяг.

 

Эндэ табигдаhан ______________________________________ олзын шэглэлhээ гадуур Уласхоорондын «Алтаргана-2016» нааданай хүреэлэн соо Буряадай хэблэлнүүдтэ ба сэнхир дэлгэсэй хамжаануудта табижа харуулха эрхэ Эмхидхэлэй хороондо олгоhон ушараа баталнабди.

 

Асуудалнуудай гарабал: Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засаг Газарай Захиргаанай мэдээсэлэй шэнжэлэлгын хороон. Улаан-Yдэ хото, Сүхэ-Баатарай гудамжа, 9. Сахим хаягууд: namsaraeva.v@govrb.ru, vnamsaraeva@yandex.ru Утаhанай дугаарнууд: +7(3012) 21-20-85, 214363, 213689.

 

КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

«АЛТАН САГ»

 

Организатор конкурса: Информационно-аналитический комитет Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия

Цели и задачи конкурса:

 • привлечение внимания к проблемам сохранения бурятского языка, культуры, традиций и обычаев бурятского народа;
 • развитие сотрудничества, поддержка и поощрение представителей СМИ и журналистов;
 • повышение информированности общественности о Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016».

Основные условия и порядок проведения конкурса:

К участию в конкурсе принимаются материалы, информирующие о Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа.

Журналистские материалы должны выйти в средствах массовой информации в период с 1 июля 2014 года по 1 мая 2016 года. Материалы на конкурс подают победители региональных этапов – журналисты СМИ, редакции СМИ, представители национально-культурных центров и независимые журналисты субъектов Российской Федерации, Монголии, КНР и др. стран. Один автор подает на конкурс не более 5 материалов.

Конкурсные произведения оценивает компетентное жюри из числа деятелей СМИ, писателей и ученых. Председателя жюри выдвигает и утверждает Организационный комитет региона-организатора фестиваля «Алтаргана-2016».

Номинации конкурса:

— лучшая телевизионная программа (хронометраж: не более 20 минут);

— лучшая радиопередача (хронометраж: не более 15 минут);

— лучший печатный материал среди редакций на бурятском языке;

— лучший авторский материал на бурятском языке в печатных СМИ;

— лучший Интернет-сайт или блог на бурятском языке.

Работы принимаются только на бурятском языке. В конкурсную комиссию материалы высылаются до 10 мая 2016 года.

По результатам Международного конкурса будут выявлены по 3 победителя по 5-ти номинациям и награждены дипломами Лауреата (итого 15 призовых мест)

Критерии оценки материалов:
– глубина и достоверность раскрытия темы;

– творческое раскрытие темы;
– социальная значимость материала.

Члены жюри оценивают материалы, поданные на конкурс, по 5балльной шкале. Лучший материал в каждой номинации определяется по сумме баллов оценок членов жюри конкурса.

Порядок представления материала:
Необходимо предоставить заявку, в которой должна быть указана следующая информация:
1. Ф.И.О. автора/ авторов материала, родовая принадлежность
2. Название материала/ сюжета;
3. Краткая аннотация материала/ сюжета (не более 7 предложений);

 1. Выходные данные.

* для газетных материалов:наименование издания, название рубрики (если таковая есть), дата выхода в свет. Материалы предоставляются в 3-х экземплярах.
* для телематериалов: эфирная справка, заверенная печатью организации, включающая наименование телеканала, название передачи, дата и время выхода в эфир. Формат: AVI, DVD.

* для аудиоматериалов:эфирная справка, заверенная печатью организации, включающая наименование радиостанции, название передачи, дата и время выхода в эфир. Формат: MP3

* для Интернет-сайтов и блогов:адрес сайта, ключевые статьи со ссылками.

 1. Конкурсные материалы предоставляются в виде оригиналов или заверенных копий публикаций с указанием номинации.

На конкурс принимаются следующие работы.

 1. Печатные материалы (газетные, журнальные публикации, публицистика). Не более пяти публикаций от каждого автора. Участникам необходимо предоставить оригинал публикации либо ксерокопию, заверенную редакцией издания.
 2. Телевизионные (видео) материалы, фильмы, вышедшие в эфир. Не более пяти сюжетов (видеоматериалов, фильмов) от одного автора. Работы предоставляются на дисках формата DVD, AVI.
 3. Радиоматериалы (аудиоматериалы), вышедшие в эфир. Не более пяти материалов от одного автора. Работы предоставляются на дисках формата DVD/CD.
 4. Для Интернет-сайтов и блогов: скриншоты главных страниц, ключевых презентационных статей.

Все работы должны соответствовать тематике.

Работы и прилагаемые к ним документы направляются по адресу:

670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора,9, каб. 202, 314, 415.

E-mail:namsaraeva.v@govrb.ru, vnamsaraea@yandex.ru

Справки по телефонам: Информационно-аналитический комитет Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. E-mail:namsaraeva.v@govrb.ru, vnamsaraeva@yandex.ru 8 (3012) 21-20-85, 214363, 213689.

 Форма заявочной анкеты:

 1. Страна/ регион Российской Федерации участника конкурса _________
  2. Ф.И.О. автора/авторов материала полностью _____________________
  3. Родовая принадлежность: _____________________________________
  4. Название конкурсной работы: __________________________________
 2. Краткая аннотация работы (не более 5 предложений)_______________

_______________________________________________________________

 1. Номинация конкурса __________________________________________
  7.Хронометраж_________________
 2. Выходные данные: ____________________________________________
 3. Подпись участника/ участников конкурса/ контактный телефон с кодом, e-mail: ________________________________________________________

Настоящим подтверждаем передачу прав оргкомитету конкурса «Алтан саг» на некоммерческое использование всех представленных работ в рамках мероприятий фестиваля «Алтарагана-2016» и для некоммерческой публикации в печатных и Интернет-изданиях, демонстрации работ в эфире телекомпаний Республики Бурятия в рамках кампании по подготовке и проведению фестиваля «Алтаргана — 2016».