Агынхид түгэс бэлэдхэлтэй, Д. Эрдынеев, Эльвира Дамбаева оршуулба. «Буряад үнэн» сонин, 24.05.2012

Буряад унэн от 24 мая 2012 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты