Арадаа нэгэдүүлһэн «Алтарганамнай» агын талада һалбарба, Дыжит Мархадаева. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

Буряад унэн от 19 июля 2012 г 1

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты