Бүхэдэлхэйн буряад үндэһэтэнэй нааданай уулзалганууд, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

Буряад унэн от 19 июля 2012 г. 3.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты