Түрэл арадаа түлөөлхэ талаан бэлигтэйшүүлнэй олон, Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, 03.07.2008

Буряад унэн - Духэриг от 3 июля 2008 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты