Уран бэлигынь дундаршагүйл! В. Найданова. Ивалгын аймаг «Алтаргана-2010»

Ивалгын аймаг - Алтаргана -2010 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты