МЭДЭЭСЭЛ     NEWS     НОВОСТИ

Компания «ТГК-14» выступила официальным партнером международного фестиваля «Алтаргана-2016» в Улан-Удэ

ТГК

Компания «ТГК-14» выступила официальным партнером XII Международного всебурятского фестиваля «Алтаргана». В этом году фестиваль пройдет в г. Улан-Удэ с 1 по 3 июля. Министерством культуры Республики Бурятия планируется, что в фестивале примут участие более трех тысяч человек. Накануне открытия фестиваля «Алтаргана – 2016» генеральный директор ПАО «ТГК-14» Виктор Мясник с приветственным словом обратился к участникам, организаторам мероприятия и гостям культурного форума. — Примите искренние поздравления с долгожданным открытием XII Международного […]


Оройдоол хоёр хоноод, «Алтарганадаа» наярхамнай

IMG_7499

Хоёр жэл соо хүлеэгдэһэн «Алтаргана» Ехэ нааданда харагшадай һонирхол хангаха хэмжээ ябуулганууд одоол олон даа. Долоон һарын 1-3-най үдэрнүүдтэ найрланабди гэжэ мартаагүй бэзэбди? Оросой Холбооной Уласай, Хитад Уласай, Монгол Уласай – гурбан ехэ гүрэнүүдэй соёлой, урлалай, тамирай аһан дээдэ зиндаатанай наада зугаа хараха арга үдэр бүри байдаггүй ха юм даа. Улан-Үдэмнай ехэшье бэшэ, хаана ямар наадан гү, али мүрысөөнэй хэмжээ ябуулга болоноб гэжэ юртэмсын бусайдаһан соогуур дэлхэй дүүрэн табяатай, соёл, […]


Дамирановай «Алтаргана» Дадалай хүшөө дээрээ һиилэгдээ

JO9A8688

Иигэд гээд лэ эхилхэеэ байһан Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» ехэ нааданай наяраанһаа хэдэн хоног урид энэ нааданай эмхидхэлшэдэй нэгэн Жанна Чимитовна Дымчиковатай уулзажа хөөрэлдэбэбди. «2006 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн нааданһаа хойшо арбан жэл үнгэрөөд байхада Буряадта үнгэрһэн наадамуудай онсо, өөрсэ талыень нэрлэхэ болобол, юун байнаб? – гэһэн гансахан асуудалда харюусахыень гуйбабди. –  2014 ондо Хэнтэй аймагай Дадал суманда түрүүшын нааданһаа хойшо 20 жэл үнгэржэ 11-дэхи наадан Эзэн Чингис хаанай үлгы нютагта эмхидхэгдэн […]


«Алтарганын» урда тээ үнгэрхэ конференци тухай мэдээсэлэй бэшэг

Altargana2016_BIG_logoCMYK

Бүгэдэ буряадай «Алтаргана—2016» гэһэн уласхоорондын нааданай үедэ, тодорхойлбол, 2016 оной июниин 29-дэ «Буряад түби дэлхэй: уг узуурһаа ерээдүйдөө» гэһэн уласхоорондын эрдэмэй-практическа конференци үнгэргэгдэхэнь. Тус конференциин гол зорилго гэбэл: болбосоролой оршондо буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудалнуудые шиидхэлгэдэ засаг зургаануудай, ниитын эмхинүүдэй, болбосоролой мэргэжэлтэдэй болон эрдэмтэдэй зүдхэмжэ нэгэдхэлгэ; буряад хэлэ болон литература заалгын онол аргын ба практическа асуудалнуудай зүбшэн хэлсэлгэ;буряад судлалай шухала асуудалнуудые соёл-түүхын болон ниигэмэй талаһаа зүбшэн хэлсэлгэ; угсаатан сэдьхэлэй болбосоролдо буряад […]


Киногоор һонирхогшодой анхаралда: ехэ нааданай үдэрнүүдтэ хараха юумэн яһала бии даа

moilhon

Монголой, Буряадай киногой мэргэжэлтэдэй, найруулагшадай дурадхаһан баримтата болон уран һайханай хүдэлмэринүүд «Пионер» гэһэн аралжаа наймаанай болон сүлөө саг үнгэргэлгын түбтэ үглөөнэй, үдэрэй сагуудта харуулагдаха.  Энээн тухай Буряад Уласай Соёлой яаманай Мэдээсэлэй түбэй хүтэлбэрилэгшэ Жанна Дымчикова буряад Уласай Засаг газарта «Алтарганаар» болоһон зүблөөн дээрэ хэлэбэ.    Долоон һарын 1-нэй, 2-ой үдэрнүүдтэ дурадхагдаһан фильмнүүд мүрысөөнэй гуримаар харуулагдаха. Энэ Ехэ нааданай харалга-мүрысөөндэ 12 баримтата, 4 уран һайханай кинофильмнүүд оронхой, бултадаа харуулагдаха гэһэн шиидхэбэри […]


«Алтаргана» у меня в крови – гордость Бурятии Галина Шойдагбаева

IMG_7494

Ее рассказ полон эмоций и юмора. Слушая его, жалеешь, что не снимаешь кино. Гордость Бурятии, примадонна оперной сцены, Народная артистка СССР Галина Шойдагбаева будет оценивать мастерство бурятских певцов на фестивале «Алтаргана-2016», который пройдет в Улан-Удэ с 1 по 3 июля. О конкурсах предстоящих и прошлых, о певцах из народа, о победах, успехе и препятствиях на пути к нему – из жизненной истории знаменитой певицы. Ей было 5 лет, когда родители […]


Как Агинский округ готовится к «Алтаргане-2016»?

Агинск

В состав делегации Агинского Бурятского округа войдут около 400 артистов, спортсменов, представителей местной власти. Окружная газета «Агинская правда» опубликовала интервью с заместителем председателя оргкомитета по подготовке к фестивалю «Алтаргана-2016» Р.Ц. Цыдендоржиевым. В ней он рассказал о том какие изменения внесены в программу фестиваля и как округ готовится к предстоящему фестивалю. По словам Рыгзын Цыреновича, подготовка к празднику началась еще в прошлом году. Состоялись отборочные туры по всем конкурсным дисциплинам. По сравнению с […]


“Алтарганадаа” эршэмтэй бэлдэнэбди

DSC_0085

Буряад Уласай засаг газарай дэргэдэ үнгэргэгдэдэг заншалта брифинг дээрэ байгша оной июлиин 1-3 үдэрнүүдтэ болохо Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын “Алтаргана” нааданай бэлдэлгын ажал тухай мэдээсэгдэбэ. Соёлой сайд Тимур Цыбиков гурбан үдэрэй туршада үнгэрхэ Ехэ нааданай харалганууд тухай мэдээсээд, тэндэ ажаллаха жюриин гэшүүдтэй танилсуулба. – Мүнөө ондоо газар нютагуудһаа хэн жюриин гэшүүд болохоб гэжэ эли бэшэ, харин манай Буряад ороноо түлөөлхэ зониие нэрлэһүү. Бүхыдөө зохёохы шэглэлэй 15 харалганууд эмхидхэгдэнхэй. Хабаадаха газар, гүрэн […]


«Алтаргана-2016» ехэ нааданда орохо биледүүдые худалдажа захалба

алт миниатюра

Зургаан һарын 6-һаа 2016 оной «Алтаргана» ехэ нааданай нээлгын ба хаалгын баярта орохо, мүн тиихэдэ зохёохы мүрысөөнүүдые орожо хараха биледүүд (тасалбар) худалдагдажа эхилбэ. Биледүүдые kassy.ru буудалда орожо, мүн тиихэдэ Буряад театрай, филармониин, Ород театрай, «Үльгэр» театрай, Дуури бүжэгэй театрай кассануудһаа, Арадай уран бэлигэй улас түрын түбһөө абажа болохо. Ехэ нааданай нээлгын ба хаалгын баярта орохо билет 200 түхэригһөө 600 түхэриг хүрэтэр сэнтэй байха, мүрысөөнүүдтэ 100 түхэригөөр орогдохо юм байха. – […]


2018 оной «Алтарганын» ехэ наадан Эрхүү можодо үнгэрхэ

Алтаргана 2018

Байгша оной «Алтарганын» ехэ нааданай дүүрэхэдэ, «Алтарганын» туг буулгагдажа, Ангар шадарай түлөөлэгшэдтэ барюулагдаха. Энээн тухай Эрхүүгэй түлөөлэгшэдэй энэ оной ехэ нааданда хабаадаха тухай эмхидхэлэй хорооной зүблөөн дээрэ Эрхүү можын толгойлогшо Сергей Левченко мэдээсэбэ. – XII ехэ наадан Улаан-Үдэдэ долоон һарын 1-һээ 3 болотор үнгэрхэ. Энэ нааданда манай түлөөлэгшэдэй хабаадаха тон шухала. Ангар шадарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгые манай Засаг газар дэмжэнэ. Долоон һарын 3-да «Алтарганын» туг манай түлөөлэлэгэдэ баярай оршондо дамжуулагдаха байна. […]


Буряадай аян эрхилэгшэд «Алтарганын» айлшадта гэжэ аяншалгын хэдэн шэглэлнүүдые бэлдээд байна

туры

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана-2016» ехэ нааданай хабаадагшад болон айлшадай үзэсхэлэн газарнуудаар һонирхон ябаха шэглэлнүүд Бүхы шэглэлнүүд Улаан-Үдэ хотын театрай талмайһаа гараха 2016.06.30   «Үдэшын Улаан-Үдэ» шэглэл     21:00 саг 2016.07.01 – 2016.07.03.   Үдэр бүри Гараха саг                             шэглэл                      үнэ (түх/хүн) бусажа ерэхэ саг 10:00                  Асагад. «Талын нүүдэлшэн»           1 500                                 15:30 10:00                  Шэмээшэгүүдтэ айлшаар»              1 500                                 15:30 10:00                  Байгал далай нэгэ үдэрөөр             1 900                                 17:00 10:00                  […]


Даша Намдаков энэ оной «Алтаргана» ехэ нааданай «Арадай гар урлалай үзэсхэлэн» гэһэн харалга-мүрысөөнэй шүүлгын бүлэгые толгойлхо болобо

Намдаков

Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ ехэ нааданда бэлэдхэл эгээл түлэгтөө оронхой ябажа байна. Энэ үедэ харалга-мүрысөөнүүдые шүүхэ бүлэгүүд байгуулагдажа байна. Мүнөө дээрээ дэлхэйдэ мэдээжэ уран барималша Даша Намдаков «Арадай гар урлалай үзэсхэлэн» гэһэн харалга-мүрысөөнэй шүүлгын бүлэг толгойлхо зүбшөөлөө үгэбэ гэһэн мэдээсэл абтаад байна. Этот же текст на русском языке http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=12846&sphrase_id=39710 Фото: Getty Images for Halcyon Gallery


Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2016» набирает группу волонтеров

ПГ

На международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2016» стартовал набор волонтеров. Стать добровольным помощником может любой желающий со знанием бурятского языка в возрасте 18-60 лет. Фестиваль будет проходить в Улан-Удэ 1-3 июля. Подать заявку на участие в волонтерской группе можно до 20 июня 2016 года, сообщает ИА Буряад Yнэн по информации пресс-службы правительства РБ. Окончательный список добровольных помощников фестиваля сформируют 20 июня 2016 года. Волонтёры будут помогать участникам и гостям фестиваля ориентироваться по […]


«АЛТАРГАНА-2016» ЕХЭ НААДАНАЙ ЭМХИДХЭЛЭЙ ХОРООНОЙ ЗҮБЛӨӨН УЛААН-ҮДЭДЭ ҮНГЭРБЭ

Заседание оргкомитета

Зүблөөн Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицынай хүтэлбэри доро Буряад Уласай Засаг газарай гэшүүдэй, Улаан-Үдын мэрэй, хинан шалгадаг албан тушаалтадай ба аймагуудай толгойлогшонорой хабаадлгатайгаар үнгэрөө. Зүблөөндэ хабаадагшад хоёр асуудал зүбшэн хэлсээ. «Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл гэһэн можо нютагууд хоорондын хүдэлөөнэй VI ехэ хуралда бэлэдхэлэй ябаса» гэһэн нэгэдэхи асуудалаар ББҮСЭ-гэй юрэнхылэгшэ Владимир Булдаев хөөрэжэ үгэбэ. Энэ жэлдэ ББҮСЭ анхан байгуулагдаһаар 25 жэлэйнгээ ойе тэмдэглэнэ. Владимир Булдаевай хэлэһээр Оросой дэбисхэр дээрэ мүн […]


Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн

клип 1

Энэ мүрысөөнэй «Дэлгэстэ харуулхаар бэшэгдэһэн дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида илагшын нэрэ зэргэ дүримэй ёһоор нэгэ хүндэ олгогдохо ёһотой бэлэй. Хоёр нэгэн үгөөр эрилтэнүүдыень һануулбал: дэлгэстэ харуулхаар буулгагдаһан дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида 2014 онһоо эхилжэ бэшэгдэһэн дуун абтаха. Дуун буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн байха. Дуун 2016 оной нэгэ һарын нэгэнһээ дүрбэн һарын 30 болотор 03-kol@mail.ru гэһэн сахим хаягаар оруулагдаха ёһотой байгаа. Тиигэжэ дуунууд оруулагданхай, 2016 оной зургаан һарын 1-һээ […]


Батширээт Суманд “Алтаргана-2016” бага наадам боллоо

IMG_0597

Буриад түмний “Алтаргана” наадам өдгөөгөөс 22 жилийн өмнө Дадал суманд зохион байгуулагдаж байсан түүхтэй бөгөөд түүнээс хойш уг наадмыг 2 жилд нэг удаан зохион байгуулж байхаар тогтжээ. Энэ удаагийн “Алтаргана 2016” бага наадам энэ сарын 20,21-ны өдрүүдэд Батширээт суманд амжилттай болж өнгөрлөө. Наадмын нээлтэнд аймгийн Засаг дарга Ж.Оюунбаатар, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Ш.Жавхлан, Батширээт сумын ИТХ-ын дарга Д.Гансүрэн, Засаг дарга Ц.Баярсайхан тэргүүтэй Биндэр, Дадал, Батширээт, Цэнхэрмандал сумын 100 гаруй ардын […]


Мэндэ амар, алтан модоной һайндэр!

10003

Ааяма халуун нажарнайш эрхэеэ эзэлжэ захалба даа. Оройдоол һара үлүүтэй болоод Улаан—Үдэ хотодомнай «Алтарганын» ехэ наадан наярхань. Энэ ушараар хүн бүхэн дотороо өөр өөрын бодолтой. Тэдэнэй нэгэн, хүндэтэ уншагшад, танай һонорто   «Ара газар ургаhан  аса бүхэтэй Алтаргана…» (арадай дуунhаа) Холын урда сагhаа эхилжэ буряад зон хаа хаанагүй ябахадаа алтарганын ургажа hууhан газараар мундуу хүшэтэйгөөр гэшхэлжэ, гэнтэ тэрэниие  гэмтээхэгүй гэжэ оролдодог байhан удхатай. «Алтан модон» гэжэ алтарганаяа тэдэнэрнай нэрлэhэн байна. […]


Оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн үнгэрбэ

DSC08131

2016 оной Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» ехэ нааданай хүреэлэн соо хэмжээ ябуулганууд үнгэржэл байна. Тиигэжэ «Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй мэргэжэлэй һуралсалай бэеэ дааһан эмхи зургаанда оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн табан һарын 13-14-нэй үдэрнүүдтэ наһанай хоёр илгаада үнгэрбэ – 17 наһан хүрэтэр, тиихэдэ 16 наһанһаа дээшэ. Энэ мүрысөөнэй шүүлгын бүлэгые П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин тайзанай бага […]


ВИДЕО