Уран һайханай болон баримтата фильмнүүдэй харалга-мүрысөөн

Мүнөө жэлэй нааданда урдахи наадануудта ороходоо бүри олон фильмнүүд табигдаа – 17 баримтата, 5 уран һайханай. Тэдээн сооһоо эрхимлэжэ гараһан фильмнүүдые нэрлэхэдэ: Монгол Уласай Бадамын Доржпүрэв «Эрхим баримтата кино» гэһэн мүрысөөндэ «Тавилан» киногоор эрхимлэбэ; Үбэр-Монголой Шэнэхээн нютагай Мүнхын Сэдэб «Эрхим уран һайханай кино» гэһэн мүрысөөндэ «Найман һара» киногоор эрхимлэбэ; Үбэр-Байгалай хизаарай Цыбикжапов Даши Арсаланович «Нюуса» киногоор «Эрхим зүжэгшэн» боложо эрхимлэбэ; Буряад Уласай Дышенов Баяр Николаевич «Талын наадан» киногоор «Эрхим найруулагша» […]


«Алтаргана-2016». Үльгэрөө, магтаалаа түүрээжэ…

Мүн лэ дүримдэ оруулагдаһан ёһоороо үльгэршэдэй, магтаал шүлэгүүдые түүрээгшэдэй мүрысөөн үнгэржэ, илажа гарагшад тодоруулагдаа. Шүүлгын бүлэгэй шиидхэбэреэр иимэ хэмжээнэй урда мүрысөөнүүдһээ хойшо түүрээгшэдэй арга шадабари яһала дээшэлээ гэжэ тэмдэглэгдээ. Энэ жэл хамта 39 хүн хабаадаа. Эсэстээ нэрлэгдэһэн заабаринуудаар дүн иигэжэ гараба: 7 НАҺАНҺАА 18 НАҺАН БОЛОТОР: Баторов Гуржаб, Буряад Улас, Ахын аймаг; Мункуев Аюши, Үбэр-Байгалай хизаар, Могойтын аймаг; Шантанов Родион, Эрхүү можо, Баяндайн аймаг; 18 НАҺАНҺАА ДЭЭШЭ: Бадмадоржиев Жаргал Николаевич, […]


Итоги конкурса «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы»

2 июля в Художественном музее им.Ц.Сампилова на выставке «Душа Азии» состоялось награждение победителей конкурса «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы» XII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2016». Поздравил мастеров с заслуженной победой министр финансов Республики Бурятия Шутенков Игорь Юрьевич. Выставка-конкурс ДПИ и НХП в номинации художественная обработка дерева: Гомбоев Максим Цоктоевич -Республика Бурятия Тукшеев Бадма Юрьевич- Республика Бурятия Батожаргалов Балто Базргуруевич- Забайкальский край в номинации художественная обработка металла камня, кости: Базаров […]


Итоги конкурса модельеров

Конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность» В Номинации «Стилизованный костюм, прет-а-порте: Ванзатова Улзыма Ванзатовна — Республика Бурятия Базарова Алтана Александровна и Булановой Ксении Ивановне — Республика Бурятия Жаргалай Жалма — Внутренняя Монголия, Китай В номинации «Наряды в стиле Авангард»: Сунрапова Ешима Баировна, соавтор Дашинимаева Баирма Ринчин-Доржиевна — Забайкальский край Дашинимаева Туяна Аюровна — Забайкальский край Мэрдыгеева Евгения Батоевна — Бурятия В номинации «Традиционный костюм»: Бальжинимаева Цыпелма Нанзатовна — […]


«Алтарганын» ехэ нааданай олон тоото мүрысөөнүүдэй дунда номуудай харалга-мүрысөөн үнгэрбэ

Номуудай мүрысөөндэ Буряад Уласай, Үбэр—Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Москвагай, Монголой, Хитадай түлөөлэгшэд хабаадалсаа. Бүхыдөө 94 авторнуудай номууд энэ мүрысөөндэ табигдаһан байна. Жюриин гэшүүд 4 нэрлэгдэһэн заабаряар илагшадые элирүүлбэ. Мүрысөөнэй дүримэй ёһоор нэрлэгдэһэн заабари бүхэндэ 3 илагшад элирүүлэгдээ. «Буряад хэлэн дээрэ үхибүүдтэ зорюулагдаһан эрхим ном» гэһэн нэрлэгдэһэн заабарида илагшад: — Ольга, Ирина Ертаханованууд. «Байгалай басаган Ангар гоохон». Буряад Улас — Дарима Батоевна Дугарова. «Алтан туяа». Үбэр-Байгалай хизаар — Надежда Ринчиновна Мункуева. […]


Впервые на «Алтаргане-2016» титул «Дангина» завоевали три девушки

Конкурс красавиц стал одним из самых захватывающих мероприятий фестиваля «Алтаргана-2016». – Программа конкурса была стандартная, – рассказывают организаторы. – В этом смысле ничего ошеломительного не ожидалось, но уже первый выход девушек в национальных нарядах был фееричен. Одни блистали в ярких восточных тонах, другие были скромны, уповая на свою юную свежесть и природное обаяние. Члены жюри были явно в легком замешательстве, столь тщательно, без изъянов, одна за другой выступали претендентки на […]


«Алтаргана-2016». Оршон үеын ямар буряад дуунууд зэдэлбэб

Оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн алишье сагта анхарал татадаг, энэ мүрысөөндэ хабаадагшад ямар дүн харуулжа гараба гээшэб гэжэ харая.  Монгол оронһоо, Хитадай Дотор Монголһоо, Үбэр-Байгалай хизаарһаа, Эрхүү можоһоо, буряад оронһоо, тиихэдэ Москва хотоһоо дүн хамта 135 хүн хабаадаа. 16 наһан хүрэтэр хабаадагшад сооһоо эрхимлэжэ гараба: Арюна Мункуева, Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото Д. Маргад, Монгол Улас Базарсадо Николаев, Үбэр-Байгадай хизаар, Агын тойрог 17 наһанһаа дээшэ Дугар Бадмажапов, Буряад Улас, Сэлэнгын […]


«Алтаргана-2016». «Буряад хүнэй нэгэ үдэр»

«Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн мүрысөөн «Алтарганын» Ехэ нааданай урилдаануудай дунда бата һуурияа эзэлэнхэй, нааданһаа нааданда улам һонин боложо эмхидхэгдэдэг болоо байна гэжэ анхарагдана. Энэ мүрысөөндэ илажа гараһан хабаадагшадые нэрлэбэл: — Буряад Уласай захааминай аймагай «Уран-Дүшэ» гэжэ арадай аман зохёолой шуулга; — Эрхүү можын Боохоной аймагай «Ургы» гэжэ арадай аман зохёолой шуулга; —  Үбэр-Байгалай хизаарай Агын аймагай арадай аман зохёолой бүлгэм.   Итоги конкурса фольклорных коллективов «Один день бурята» — […]


Буряад арадай дуунууд «Алтарганын» ехэ нааданда

Буряадай дури бүжэгэй театр соо арадай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөнүүд үнгэрөө. Шүүлгын бүлэгэй шиидхэбэреэр нэрлэгдэһэн заабаринууд соогуур илажа тодорогшодые олоной анхаралда дурадханабди. НАҺАНАЙ ИЛГААНУУДААР ҮНГЭРҺЭН ЯНЗААРНЬ ҮГТЭНЭ 7 НАҺАНҺАА 16 БОЛОТОР —  Ганбаатарын Барсболд. Монгол Уласай Хэнтэй аймаг — Дамбаева Оюун-Эрдэни. Буряад Уласай Хэжэнгын аймаг —  Банзаракцаева Ксения. Эрхүү можо 17 НАҺАНҺАА 30 НАҺАН БОЛОТОР —  Төмөрхуяг Мүнхбат. Монгол Уласай Дорнод аймаг — Чагдурова Сэсэг. Буряад Уласай Зэдын аймаг — Одхүүгийн […]


«Алтарганын» хүреэлэн соо «Алтан саг»

Буряад Уласай Засаг Газарай харгалза доро буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг хэблэлнүүдэй, сэтгүүлшэдэй хоорондо үнгэрһэн «Алтан саг» гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд гараба. Эндэ дүн хамта 262 хүдэлмэринүүд оробо. Тиихэдээ хэблэлнүүд хоорондо буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн эрхим хүдэлмэри, буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн сэтгүүлшын эрхим хүдэлмэри, юртэмсын бусайдаһан соо байгуулагдаһан эрхим буудал, сэнхир дэлгэстэ гараһан эрхим хүдэлмэри, агаарай долгиндо гараһан эрхим хүдэлмэри гээд нэрлэгдэһэн заабаринууд соо шүүлгын бүлэг хаража гараа. Энэ ехэ, энэ […]


Протоколы жеребьевки по творческим конкурсам «Алтарганы»

Сегодня, в 18:00 в штабе фестиваля, который расположен в Бурятской филармонии, состоялась жеребьевка по творческим конкурсам Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2016». Итоги жеребьевки: Конкурс «Дангина» Конкурс улигершинов — возрастная категория от 7 до 18 лет — возрастная категория от 19 лет Конкурс исполнителей бурятской народной песни — номинация от 7 до 16 лет — номинация  от 17 до 30 лет — номинация от 31 до 50 лет — номинация […]


Четыре победителя конкурса кино получат по 40 тысяч рублей

Всего на конкурс было подано 19 заявок. Из них 14 документальных и 5 художественных фильмов. Номинации фестиваля: «Лучший документальный фильм» «Лучший художественный фильм» «Лучшая операторская работа» «Лучшая режиссерская работа» Жюри: Олег Лубсанжапович Юмов – (Республика Бурятия) председатель жюри, режиссёр, театральный деятель, номинант на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» за спектакли «Максар. Степь в крови» (2009г.), «Возвращение» (2011г.). Доржиев Зорикто Бальжинимаевич — (Республика Бурятия) художник, обладатель национальной кинопремии «Ника» в […]


Компания «ТГК-14» выступила официальным партнером международного фестиваля «Алтаргана-2016» в Улан-Удэ

Компания «ТГК-14» выступила официальным партнером XII Международного всебурятского фестиваля «Алтаргана». В этом году фестиваль пройдет в г. Улан-Удэ с 1 по 3 июля. Министерством культуры Республики Бурятия планируется, что в фестивале примут участие более трех тысяч человек. Накануне открытия фестиваля «Алтаргана – 2016» генеральный директор ПАО «ТГК-14» Виктор Мясник с приветственным словом обратился к участникам, организаторам мероприятия и гостям культурного форума. — Примите искренние поздравления с долгожданным открытием XII Международного […]


Оройдоол хоёр хоноод, «Алтарганадаа» наярхамнай

Хоёр жэл соо хүлеэгдэһэн «Алтаргана» Ехэ нааданда харагшадай һонирхол хангаха хэмжээ ябуулганууд одоол олон даа. Долоон һарын 1-3-най үдэрнүүдтэ найрланабди гэжэ мартаагүй бэзэбди? Оросой Холбооной Уласай, Хитад Уласай, Монгол Уласай – гурбан ехэ гүрэнүүдэй соёлой, урлалай, тамирай аһан дээдэ зиндаатанай наада зугаа хараха арга үдэр бүри байдаггүй ха юм даа. Улан-Үдэмнай ехэшье бэшэ, хаана ямар наадан гү, али мүрысөөнэй хэмжээ ябуулга болоноб гэжэ юртэмсын бусайдаһан соогуур дэлхэй дүүрэн табяатай, соёл, […]


Дамирановай «Алтаргана» Дадалай хүшөө дээрээ һиилэгдээ

Иигэд гээд лэ эхилхэеэ байһан Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» ехэ нааданай наяраанһаа хэдэн хоног урид энэ нааданай эмхидхэлшэдэй нэгэн Жанна Чимитовна Дымчиковатай уулзажа хөөрэлдэбэбди. «2006 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн нааданһаа хойшо арбан жэл үнгэрөөд байхада Буряадта үнгэрһэн наадамуудай онсо, өөрсэ талыень нэрлэхэ болобол, юун байнаб? – гэһэн гансахан асуудалда харюусахыень гуйбабди. –  2014 ондо Хэнтэй аймагай Дадал суманда түрүүшын нааданһаа хойшо 20 жэл үнгэржэ 11-дэхи наадан Эзэн Чингис хаанай үлгы нютагта эмхидхэгдэн […]


«Алтарганын» урда тээ үнгэрхэ конференци тухай мэдээсэлэй бэшэг

Бүгэдэ буряадай «Алтаргана—2016» гэһэн уласхоорондын нааданай үедэ, тодорхойлбол, 2016 оной июниин 29-дэ «Буряад түби дэлхэй: уг узуурһаа ерээдүйдөө» гэһэн уласхоорондын эрдэмэй-практическа конференци үнгэргэгдэхэнь. Тус конференциин гол зорилго гэбэл: болбосоролой оршондо буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудалнуудые шиидхэлгэдэ засаг зургаануудай, ниитын эмхинүүдэй, болбосоролой мэргэжэлтэдэй болон эрдэмтэдэй зүдхэмжэ нэгэдхэлгэ; буряад хэлэ болон литература заалгын онол аргын ба практическа асуудалнуудай зүбшэн хэлсэлгэ;буряад судлалай шухала асуудалнуудые соёл-түүхын болон ниигэмэй талаһаа зүбшэн хэлсэлгэ; угсаатан сэдьхэлэй болбосоролдо буряад […]


Киногоор һонирхогшодой анхаралда: ехэ нааданай үдэрнүүдтэ хараха юумэн яһала бии даа

Монголой, Буряадай киногой мэргэжэлтэдэй, найруулагшадай дурадхаһан баримтата болон уран һайханай хүдэлмэринүүд «Пионер» гэһэн аралжаа наймаанай болон сүлөө саг үнгэргэлгын түбтэ үглөөнэй, үдэрэй сагуудта харуулагдаха.  Энээн тухай Буряад Уласай Соёлой яаманай Мэдээсэлэй түбэй хүтэлбэрилэгшэ Жанна Дымчикова буряад Уласай Засаг газарта «Алтарганаар» болоһон зүблөөн дээрэ хэлэбэ.    Долоон һарын 1-нэй, 2-ой үдэрнүүдтэ дурадхагдаһан фильмнүүд мүрысөөнэй гуримаар харуулагдаха. Энэ Ехэ нааданай харалга-мүрысөөндэ 12 баримтата, 4 уран һайханай кинофильмнүүд оронхой, бултадаа харуулагдаха гэһэн шиидхэбэри […]


«Алтаргана» у меня в крови – гордость Бурятии Галина Шойдагбаева

Ее рассказ полон эмоций и юмора. Слушая его, жалеешь, что не снимаешь кино. Гордость Бурятии, примадонна оперной сцены, Народная артистка СССР Галина Шойдагбаева будет оценивать мастерство бурятских певцов на фестивале «Алтаргана-2016», который пройдет в Улан-Удэ с 1 по 3 июля. О конкурсах предстоящих и прошлых, о певцах из народа, о победах, успехе и препятствиях на пути к нему – из жизненной истории знаменитой певицы. Ей было 5 лет, когда родители […]